Skip to content
EUSL Logo

EUSL Boardrooms

Processen framåt i några få steg

European Social Label | Care to Change the World

EUSL Logo

Introduktion

European Social Label har valt att använda en väl beprövad modell för hur vi ska arbeta och både skapa så väl som avsluta processen. Det är mestadels några få steg så att det hålls effektivt på företagsmanér men samtidigt noggrant och lika för alla, ur ett mångfalds och jämställdhetsperspektiv. Modellen bygger på ett klassiskt politiskt system med geografiskt knutna organisationer från European Social Label Sverige och verksamheter från EUSL Gruppen. Systemet går inte ned på kommunnivå om det inte inkommer tillräckligt många medlemmar. Utgångsläget är marknadsområdet, länen, som är den styrande faktorn. Modellen går i tre nivåer, inte mer och inte mindre, och de bedöms utifrån en fastslagen formulering. 

EUSL Logo

Nivå 1 – Enkel fråga

Det vanligaste sättet att föra en diskussion: Genom att ställa en fråga. Alla frågor ska inkomma skriftligen inför ett relevant möte. Frågor som inte rör mötets upphov kommer inte tas upp. 

Målsättningen är att det ska vara en enkel fråga som också förväntas ha ett enkelt svar. Det är inte meningen att det ska vara kopplat till en debatt. 

Svaret på frågan, samt eventuella följdfrågor, kommer att gå in i referatet och redovisas på relevant sida på hemsidan.

EUSL Logo

Nivå 2 – Motion

Som i politiken kan ett förslag läggas fram på mötet, vilket kallas för motion. Till skillnad från politikens variant så behövs här ingen beredning eller prövas utan syftet är mer att förankra en större förändring eller utförandet av en social insats. 

Däremot måste motionen vara formulerad skriftligen och inkomma i god tid så att alla har möjlighet att ta del av informationen i god tid. En motion kan leda till en debatt. Efteråt ska ett beslut fattas. 

EUSL Logo

Nivå 3 – Interpellation

Även här är det politiken som leder an. En interpellation är en fråga eller förslag som kan ha större effekt både för medlemmar så väl som verksamheten som sådan. Det kan också vara något som engagerar flera marknadsområden på samma gång. 

En interpellation ska inkomma skriftligen i god tid och kommer debatteras. En interpellation kommer inte få ett beslut vid mötets avslut utan kommer också gå högre upp i hierarkin. 

EUSL Logo

Frekvens i möten

Ett möte har ingen bäring om det inte leder till något. European Social Label följer därför tydliga rutiner kring möten och ser dem som investeringar för att vi mellan möten ska kunna utföra vårt arbete så effektivt som möjligt och med tydliga riktlinjer. Om ett möte är mellan två verksamheter redovisas mötet två gånger, en gång från varje sida. Mötena sköts regelbundet enligt följande modell:

  • Driftsmöten för varje enskild verksamhet: Två gånger i veckan eller så ofta det behövs
  • Övergripande möten för en verksamhet i flera marknadsområden: En gång i veckan
  • Möten för verksamheter inom en division: En gång varannan vecka, oftare vid behov
  • Divisionsmöte: En gång i månaden
  • Organisationsmöte: En gång i kvartalet
  • Medlemsmöten: En gång i månaden
  • Aktivitetsmöte mellan medlemsmöten: En gång i månaden, med två veckors avstånd till föregående och nästkommande medlemsmöte

Alla möten hålls på fysisk plats i företagshubbarna Social Impact House. Finns inte en sådan, eller om önskemålet är att delta digitalt så görs det via Workplace vilket är en tjänst European Social Label är sponsrade med från Facebook. För externa deltagare som inte har någon koppling till European Social Label och inte har tillgång till Workplace finns det möjlighet att titta på mötet via videmötestjänsten Meetiz. Alla möten, framför allt driftsmöten och liknande, sänds inte live. 

sv_SESwedish